085 902 68 28 mail@safety.nl

Onderzoek & inspectie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Arbowet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. De RI&E is verplicht voor alle werkgevers.

Het Plan van Aanpak is een noodzakelijk onderdeel van de RI&E.

Elk bedrijf met personeel in Nederland moet door een gecertificeerde deskundige laten onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd.

Bedrijven met maximaal 25 werknemers hoeven hun RI&E-document niet te laten toetsen, mits ze gebruikmaken van een goedgekeurde branche specifieke RI&E. Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week moeten een RI&E hebben, maar hoeven dat document niet te laten toetsen.

De RI&E is een inventarisatie van de gevaren binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de evaluatie wordt van deze gevaren een risico-inschatting gemaakt, waarbij gekeken wordt naar de kans dat een gevaar zich voordoet, het effect dat het teweegbrengt en de frequentie waarmee werknemers aan het gevaar worden blootgesteld. In de RI&E moet een Plan van Aanpak worden opgenomen, waarin is aangegeven welke maatregelen de werkgever gaat nemen in verband met de geconstateerde risico’s, en binnen welke termijn deze worden genomen; dit is wettelijk verplicht. Verder moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen.

  Plan van Aanpak

  In het Plan van Aanpak moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico’s, en wat deze maatregelen opleveren.

  Nadat het Plan van Aanpak in werking is gezet, wordt de voortgang jaarlijks met de werknemers, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger besproken. En als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden. Kortom: de RI&E moet altijd actueel zijn.

  Verdiepende RI&E

  Een RI&E is pas compleet als alle voorkomende risico’s zijn geïnventariseerd. Wilt u aan de wettelijke volledigheidseis voldoen dan is aanvullende risico-inventarisatie een noodzaak.

  Voorbeelden van een verdiepende RI&E:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Machineveiligheid
  • Beeldschermwerk
  • Explosiegevaar (ATEX)
  • Biologische factoren
  • Fysieke belasting
  • Fysische factoren
  • Kunstmatige optische straling
  • Ioniserende of niet-ioniserende straling
  • Psychosociale arbeidsbelasting
  • Bijzondere groepen zoals zwangeren of jeugdigen

  Risicobeoordeling & analyse

  Onze deskundigen zijn gespecialiseerd in risicobeheersing en veiligheidskundig onderzoek. Wij verzorgen voor u: 

  • Verdiepende risico-inventarisaties & ARIE
  • Risico identificatie & risicoanalyse (TRA)
  • Ongevalsonderzoek & Incidentanalyse
  • Begeleiden veiligheidsstudies & risicobeoordeling (HAZOP/HAZID)
  • Het opstellen van een BHV-plan en calamiteitenplan
  • Het uitvoeren ATEX-onderzoek
  • Het uitvoeren van werkplekinspecties

   

  Arbeidsveiligheid

  Kan de werknemer zijn taak uitvoeren zonder slachtoffer te worden van en arbeidsongeval?”

  Om hier een antwoord op te vinden, dient een risicoanalyse uitgevoerd te worden. Er zijn verschillende onderwerpen die in een risicoanalyse aan bod dienen te komen:

  • machines
  • producten
  • werkplaatsinrichting
  • brand
  • taken

  Elk van deze onderwerpen vraagt een specifieke analysetechniek.

  Ongevalsanalyse na ongevalsonderzoek

  Ongevalsonderzoek is bedoeld om feiten inzake het incident te verzamelen. De volgende stap is het analyseren van deze feiten. Door hiervoor de juiste analysemethoden toe te passen kunt u meer informatie halen uit het ongevalsonderzoek en de (basis)oorzaken van het incident vastleggen.

  Wij gebruiken de analysemethoden:

  • Visgraatdiagram
  • Feitenboomanalyse
  • Tripod Beta
   Werkplekinspectie

   Op projecten waar geen permanente begeleiding noodzakelijk is kan periodieke ondersteuning door onze Veiligheidskundige bijdragen aan het veilig werken. Een deskundige bezoekt periodiek uw bouwproject om een inspectie uit te voeren en het bouwteam te adviseren. Een werkplekinspectie geeft hierdoor een betrouwbaar beeld van de arbeidsomstandigheden.

   Het doel van de werkplekinspectie is:

   • Bevorderen van het veiligheidsbewustzijn
   • Het naleven van wettelijke verplichtingen
   • Aantonen goed werkgeverschap = zorgplicht
   • Voorkomen van incidenten en arbeidsongevallen voorkomen

   Tijdens de werkplekinspectie wordt er onder andere aandacht besteed aan:

   • Werkplek
   • Orde en netheid
   • Persoonlijke beschermingsmiddelen
   • Arbeidsmiddelen
   • Gevaarlijke stoffen
   • Gedrag en veiligheid