Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn bijna alle bedrijven verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit te voeren. Dit betekend dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen. Een RIE is eigenlijk een gevareninventarisatie en risico-evaluatie. Het in dit kader systematisch in kaart brengen van de gevaren heeft voornamelijk een preventief karakter. De term RIE dekt eigenlijk niet volledig de lading. Een belangrijk onderdeel is het Plan van Aanpak, waarin de verbetervoorstellen zijn opgenomen. Dus wanneer de gevaren geïnventariseerd zijn en de risico’s zijn beoordeeld is weliswaar letterlijk aan de term Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) inhoud gegeven, maar is deze niet compleet zolang er nog geen Plan van Aanpak met verbetervoorstellen is opgesteld.

Het belangrijkste doel van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren. Het belang van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is dus meerledig:

  • De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geeft inzicht in relevante gevaren en risico’s, waarmee tevens voldaan wordt aan de wettelijke verplichting om de mogelijke gevaren en de geëvalueerde risico’s schriftelijk vast te leggen.
  • De resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) dienen als basis voor het opstellen van een prioriteitenvolgorde van de te nemen acties in een Plan van Aanpak. Door het uitvoeren van dit Plan van Aanpak kan het bedrijf daadwerkelijk verbeteringen in de arbeidsomstandigheden bereiken en het ziekteverzuim en de ongevallencijfers verder terugdringen. De werkomstandigheden verbeteren en de motivatie van het personeel verhogen. Hetgeen de productie en de kwaliteit van het werk ten goede komt.
  • Een belangrijk neveneffect van een goed uitgevoerde Risico Inventarisatie (RIE) is dat de leidinggevenden en de medewerkers zich meer betrokken voelen bij de arbozorg. De Risico Inventarisatie (RIE) heeft in dit geval een stimulerende effect, vergroot het risicobewustzijn en werkt positief op de werkomstandigheden.
  • Indekken tegen mogelijke aansprakelijkheidclaims. De werkgever kan aantonen dat later optredende ziektes niet door bepaalde werkzaamheden zijn veroorzaakt omdat er voldoende aan risicobeheersing is gedaan.