085 902 68 28 mail@safety.nl

Advies

Veiligheid in bedrijf

BHV

Bedrijfshulpverlening is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen). Bedrijfshulpverlening is verplicht voor werkgevers in Nederland.

Bedrijfsnoodplan

In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op calamiteiten en hoe met calamiteiten om te gaan. Het calamiteitenplan geeft de organisatiestructuren, procedures en afspraken voor calamiteitensituaties. In het plan beschrijft men wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft bij calamiteiten en hoe afstemming met regelgeving en andere organisaties plaatsvindt. Voor de daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten kunnen calamiteitenbestrijdingsplannen opgesteld worden. Hierin staat hoe er gehandeld moet worden bij verschillende soorten calamiteiten.

In Nederland is iedere organisatie wettelijk verplicht een calamiteitenplan (noodplan) te hebben.

Noodzaak

Een calamiteitenplan is noodzakelijk wanneer:

 • Er risico’s bestaan voor brand, explosie, gaslek etc.
 • Het gebouw(en) meer dan een verdieping telt
 • Er meerdere personen tegelijkertijd in het gebouw aanwezig zijn

Beheersen van een calamiteit

Om een calamiteit te voorkomen dan wel te beheersen moet men:

 • Bedrijfshulpverlening aanwijzen
 • Verzamelplaats aanwijzen ten behoeve van appel
 • Taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten van de diverse leidinggevenden vastleggen
 • Regelmatig instructies geven en oefeningen houden
 • Duidelijk tekeningen van vluchtwegen, blusmiddelen etc. voorhanden hebben en door het gebouw bij centrale toegangspunten (deuren) per etage ophangen.

 Inhoud calamiteitenplan

De inhoud zal in grote mate beïnvloed worden door de aard van de risico’s en de grootte van het gebouw: Instructies; Instructieplan; Alarmering; Verzamelplaats; Tekeningen.

Managementzorgsysteem

Wij adviseren over de opzet en dragen zorg voor de implementatie van het voor u meest geschikte managementzorgsysteem:

 • ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie.
 • OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een internationaal toegepaste standaard voor Arbo managementsystemen. Met een Arbo-managementsysteem kan aan alle stakeholders worden aangetoond dat de arbeidsomstandigheden in de organisatie goed geregeld zijn, dat Arbo risico’s zijn geïnventariseerd en geëvalueerd en dat de medewerkers zijn aangezet te leren van de ervaringen. Het is een algemeen erkend en populair Arbo managementsysteem.
 • VCA is een certificeerbare norm voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen.

Preventiemedewerker

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en de te nemen preventieve maatregelen zodat goede arbeidsomstandigheden gewaarborgd zijn.

De preventiemedewerker moet een deskundige werknemer zijn en kan iemand binnen de organisatie zijn. Indien dit niet mogelijk is dan mag de bijstand worden verleend door externe deskundige persoon.

Taken

Een preventiemedewerker moet de werkgever bijstaan bij het voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet en heeft minimaal de onderstaande wettelijke taken:

 • meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de RI&E;
 • adviseren aan en nauw samenwerken met de OR en PVT;
 • uitvoeren of meewerken aan de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak
 • De aanstelling van een preventiemedewerker heeft tot doel om op een efficiënte, laagdrempelige manier veilig en gezond werken in organisaties te bevorderen en arbeid gerelateerd verzuim en arbeidsongevallen te voorkomen.

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet kan een werkgever met niet meer dan 25 werknemers de taken zelf verrichten, indien hij over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt om deze taken naar behoren te vervullen. Bij méér dan 25 werknemers dienen één of meer werknemers aangesteld te worden als preventiemedewerker.

Per 1 juli 2005 dienen de bedrijven in Nederland een preventiemedewerker te hebben aangesteld.

Veiligheidscultuurladder

 De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust handelen in bedrijven te meten.

Vijf treden op de veiligheidscultuurladder

Bij de veiligheidscultuurladder wordt de houding en het gedrag in een bedrijf op een bepaalde manier gemeten. De veiligheidscultuurladder bestaat uit een model van vijf niveaus.

Deze vijf niveaus geven het stadium van volwassenheid weer op een ladder van vijf treden. Elk cultuurniveau is de ontwikkelingsfase waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid. 

 1. Pathologisch
 2. Reactief
 3. Berekenend
 4. Proactief
 5. Vooruitstrevend

Hoe werkt de veiligheidscultuurladder?

De veiligheidscultuurlader wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag van organisaties. Het wordt gebruikt als instrument bij aanbesteding in de vorm van een minimumeis of als gunningscriterium.

Hoe beoordelen?

De veiligheidscultuurladder beoordeelt de organisatie per trede hoe een organisatie scoort op 6 bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken. Ieder bedrijfsaspect heeft zijn eigen gewicht. Op basis van de score per criterium, score per bedrijfsaspect wordt een totaalbeoordeling opgemaakt. Op basis van deze totaalbeoordeling wordt de organisatie gecertificeerd voor een bepaalde trede van de ladder. 

Interim KAM Coördinator

Heeft u binnen uw eigen organisatie geen eigen KAM coördinator of is uw KAM expert door ziekte tijdelijk weggevallen? Wij beschikken over KAM professionals die uitstekend geschikt zijn om voor een bepaalde tijd binnen uw organisatie de taken op orde te houden en de honneurs waar te nemen.

Redenen om interim-manager aan te trekken kunnen divers zijn:

 •  Speciale projecten
  Voor projecten die parallel lopen aan de kernactiviteit van uw onderneming.
 • Piekperiode
  Extra ondersteuning in periodes met een verhoogde werkdruk.
 • Overbruggingsperiode
  Voor als er door afwezigheid van vast personeel een onderbezetting is ontstaan in de werkcapaciteit.